PROMOCJA

regulamin promocJI „SPRING24”

 1. Organizator i czas trwania
 2. Warunki Promocji
 3. Zasady Promocji
 4. Reklamacje i zwroty
 5. Ochrona danych osobowych
 6. Postanowienia końcowe

I. Organizator i czas trwania

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „SPRING24” (dalej: „Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem www.essentials.com.pl prowadzony przez Martynę Kotur wykonującą działalność gospodarczą pod firmą MINIMA Martyna Kotur wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP 9512480539, REGON 382819422, adres poczty elektronicznej (e-mail): iodo@essentials.com.pl, (dalej: ESSENTIALS Premium Fragrances) (dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie od dnia 21 marca 2024 roku od godziny 00:00:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do 24 marca 2024 roku do godziny 23:59:59 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) lub do wyczerpania zapasów lub odwołania promocji przez Organizatora. (dalej: czas obowiązywania Promocji).

 

II. Warunki Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik).
 2. Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez złożenie w czasie jej obowiązywania zamówienia:
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji na terenie Polski.

 

III. Zasady Promocji

 1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić dowolny nieprzeceniony wcześniej produkt z oferty sklepu internetowego ESSENTIALS Premium Fragrances z rabatem -10% od ceny detalicznej.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą.
 3. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
 4. ESSENTIALS Premium Fragrances zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą̨ respektowane. W szczególności ESSENTIALS Premium Fragrances zastrzega sobie prawo do skręcenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułówwskutek wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. W czasie trwania promocji, program rabatowy jest nieaktywny.

 

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres cs@essentials.com.pl lub drogą pocztową na adres siedziby ESSENTIALS Premium Fragrances podany w pkt. 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „SPRING24″ przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika, dokumentacje zdjęciową reklamowanych przedmiotów.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę nadania przesyłki/stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez ESSENTIALS Premium Fragrances
 5. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają̨ Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy o tyle, o ile stanowi on nieotwierane przedmioty kupione w Promocji. Zwrot realizowany może zostać́ przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą̨ w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą̨ być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Promocji, w tym w szczególności firmie kurierskim.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują̨ następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą̨ przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

 

VI. Postanowień końcowe

 1. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 2. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.